Šola vodenja za uspešno vodenje podjetja in vodenje zaposlenih

Uspešno vodenje podjetja vključuje kompetence in sposobnosti vodstva organizacije in vodij posameznih oddelkov in timov, da preko optimalne produktivnosti dosežejo zastavljene poslovne cilje in hkrati ustvarjajo pozitivno delovno okolje, kjer se med zaposlenimi oblikujejo dobri odnosi z učinkovito medsebojno komunikacijo, ki pomaga pri uspešnem razreševanju konfliktov. Vodje tako opravljajo številne naloge, ki pomembno prispevajo k usmeritvam poslovanja v pravo smer. Pri tem je vodenje zaposlenih še posebej pomembna naloga, saj zaposleni predstavljajo človeški kapital podjetja, v katerega je potrebno nenehno vlagati. Šola vodenja in komunikacije v O.K. Consulting,  družbi za izobraževanje in transformacijski management, je namenjena vsem zaposlenim in njihovim vodjem, ki bi želeli nadgraditi svoje komunikacijske in vodstvene kompetence. Posamezniki, skozi osnovne in nadaljevalne programe v šoli vodenja, se naučijo oziroma usvojijo veščine in ponotranjijo znanje o uspešnem vodenju podjetja in o uspešnem vodenju sodelavcev.

Vodenje zaposlenih se prične z izgradnjo avtoritete in z vzpostavitvijo komunikacije

Avtoriteta vodij ni namenjena razkazovanju moči, vendar predstavlja vzvod za vzpostavljanje zaupanja med vodstvom podjetja in zaposlenimi. Grajenje formalne avtoritete ne prinaša optimalnih rezultatov pri vodenju sodelavcev, saj je hkrati potrebno graditi tudi na socialni avtoriteti oziroma moči, ki ustvarja povezovalne odnose med zaposlenimi in spodbuja delo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju. Šola vodenja pri tem uči, s katerimi metodami lahko vodje vplivajo na svojo avtoriteto in v katerih situacijah je smiselno uporabiti tako formalno kot socialno moč. Šola vodenja prav tako pojasnjuje vzroke za nesporazume in konflikte v medsebojni komunikaciji. Za uspešno vodenje sodelavcev je tako potrebno pridobiti uvid v kompleksnost medosebnih odnosov in referenčnih okvirjev posameznikov, ki kažejo različen odnos do sebe, drugih ljudi in do sveta. Ko se vodja nauči prepoznavati različne značaje, osnovne življenjske pozicije in obrambne mehanizme zaposlenih, tedaj postane vodenje zaposlenih lažje in učinkoviteje, saj vodja zna prepoznati in razrešiti nastale konflikte v komunikaciji, ki otežujejo delo.

šola vodenja

Čustvena inteligenca pri vodenju – iskanje ravnovesja med čustvi in razumom

Čustvena inteligenca je povezana s sposobnostjo posameznika, da prepozna in nadzoruje svoja čustva ter jih pri tem tudi ustrezno uporabi, glede na situacijo in razmere. Emocionalna inteligentnost je prav tako povezana z zavedanjem, razumevanjem in empatijo do čustev drugih. Čustvena inteligenca je zato pomembna lastnost vsakega sodelavca in zaposlenega na kateri koli ravni podjetja, vendar je še posebej pomembna za tiste, ki zasedajo vodstvene položaje. Čustvena inteligenca pri vodenju lahko močno vpliva na odnose znotraj podjetja, pri čemer vodjem ta lastnost pomaga pri upravljanju s svojimi timi in pri vsakodnevnem sodelovanju z zaposlenimi na delovnem mestu. Pri tem šola vodenja uči, kako ustrezno ravnati s svojimi čustvi in čustvi drugih, kako pri vodenju sodelavcev najti ravnovesje med razumom in čustvi ter kako pri drugih čustva tudi prepoznati in se nanje odzivati. Pri tem je za uspešno vodenje sodelavcev dobro osvojiti tudi osnovne strategije upravljanja s čustvi.

Uspešno vodenje podjetja na področju reševanja konfliktnih situacij

Konflikti izhajajo iz navzkrižij interesov, dojemanj določene situacije, ciljev in vrednot, ki se prepletajo na delovnem mestu. Nasprotja lahko izvirajo tudi iz zmede in nesoglasij na področju zasledovanja ciljev in načinov, kako nek cilj doseči. Kadar so v podjetju navzoče intenzivne interakcije med zaposlenimi, še posebej pri timskem delu, tedaj obstaja mnogo večja možnost za nastanek konfliktov. Prav zato je za uspešno vodenje sodelavcev potrebno razviti določene kompetence za reševanje nesoglasij, pri čemer je pomembno, da vodje in sodelavci razumejo druga stališča, potrebe in prednostne naloge. Na individualni ravni so konflikti na delovnem mestu precej stresni in neprijetni. Na ravni podjetja pa ponavljajoča se nesoglasja upočasnjujejo produktivnost zaposlenih in povečujejo odsotnosti z dela. Za doseganje poslovnih ciljev in dobrih medosebnih odnosov na delovnem mestu je učinkovito reševanje konfliktnih situacij ključnega pomena. Šola vodenja vodjem in zaposlenim pomaga pri razvoju in izbiri najustreznejših strategij za reševanje nesoglasij in sporov. Pri tem je učenje osredotočeno na prepoznavanje konfliktnih situacij, razumevanje vzrokov za njihov nastanek in ravnanje oziroma razreševanje, glede na specifično situacijo.

uspešno vodenje podjetja

Uspešno vodenje sodelavcev vodi k večji zavzetosti zaposlenih

Podjetja z moderno organizacijsko kulturo ustvarjajo pogoje za uspešno vodenje podjetja in zaposlenih v njem. Uresničevanje poslovnih ciljev je odvisno tudi od načinov vodenja zaposlenih in vzpostavljene komunikacije, ki povezuje sodelavce in učinkovito razrešuje konflikte. Vodenje sodelavcev v pozitivnem delovnem okolju pa pripomore k temu, da so zaposleni zadovoljni in posledično bolj zavzeti za opravljanje svojega dela. Šola vodenja v nadaljevalnem programu, ki ga vodijo strokovnjaki iz podjetja O.K. Consulting, uči vodje, kako z ustreznimi pristopi povečati zavzetost svojih sodelavcev in kako na zavzetost delavcev vpliva organizacijska kultura in splošna energija v podjetju. Šola vodenja nudi uvid v razumevanje vloge vodij pri ustvarjanju zavzetosti zaposlenih in vplivu vodij na ustvarjanje organizacijske kulture. Uspešno vodenje sodelavcev namreč sestoji iz danih priložnosti za karierno rast, spoštovanja potreb zaposlenih, konstruktivnih povratnih informacij, jasne komunikacije in iz spodbujanja timskega dela. Da bi bilo vodenje podjetja čim bolj uspešno, šola vodenja nudi tudi poglobljeno razlago o značilnostih tradicionalnih in modernih organizacijskih kultur ter ključnih razlik med njima.