S poklicno kvalifikacijo do enostavnejšega razvoja kariere

Dodatna kvalifikacija nam lahko zelo pripomore pri razvoju naše kariere, saj bomo z dodatnimi znanji, ki jih bomo v okviru dodatne kvalifikacije pridobili, razširili poznavanje področja, v katerem delujemo ali želimo delovati.

Kakšen sistem poklicnih kvalifikacij poznamo v RS in kakšnega v EU?

V Republiki Sloveniji poznamo enotni sistem poklicnih kvalifikacij, ki ga imenujemo slovensko ogrodje kvalifikacij ali na kratko SOK. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so:

  • podpreti vseživljenjsko učenje;
  • povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter
  • izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

Dodatna poklicna kvalifikacija ima velik pomeni tudi na evropski ravni. Zato se je razvilo tudi Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ali krajše EOK, ki predstavlja evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. EOK ima dva cilja:

  • spodbujati mobilnost državljanov med državami in
  • omogočati vseživljenjsko učenje.

Kje lahko poklicne kvalifikacije najdemo in katere kvalifikacije lahko v RS pridobimo?

Seveda se veliko kandidatov vpraša, kje lahko poklicne kvalifikacije najdemo. Vse dodatne poklicne kvalifikacije so naštete v Registru kvalifikacij SOK, ki je javno dostopen. S pomočjo registra lahko pridobimo vpogled v posamezne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti. Transparentnost sistema kvalifikacij je tako zagotovljena, posameznik pa se bo v procesu iskanja dodatne kvalifikacije preprosto znašel.

V Uradnem listu Republike Slovenije smo kot predlagatelj postali tudi prvi izvajalec dodatne poklicne kvalifikacije.  Trenutno so v naš program umeščene naslednje kvalifikacije:

  • strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,
  • strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva,
  • strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC ter
  • strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije je potrebno uspešno opraviti izpit, ki je sestavljen najprej iz pisnega in nato še iz ustnega dela. Da se lahko posameznik izpita udeleži se mora najprej udeležiti tudi predavanj in vaj, ki jih izvajajo strokovnjaki s posameznega področja. Vsa predavanja in vaje so razumljivo in praktično zastavljena, posamezniku pa omogočajo pridobitev znanja, ki ga bo lahko s pridom uporabil v sklopu svojega poklica ali širše.