Raznovrstnost storitev, ki jih ponuja agencija za iskanje kadrov

Zmotno je mišljenje, da se agencija za iskanje kadrov ukvarja le z zaposlovanjem in kadrovskimi spremembami. Delo agencije za iskanje kadrov namreč obsega mnogo več.

Od ocenjevanja delovnih uspešnosti, človeških virov in ravnanja z njimi, vse do merjenja dimenzij organizacijske klime. V podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. nudimo edinstveno zasnovo tržnih raziskav, ki odkrivajo, zakaj se stranke odločijo za nakup in zakaj ne. Da bi bila vaša delovna uspešnost čim boljša, izvajamo ankete o zadovoljstvu strank in z metodo tržne raziskave Visit Count opazujemo in evidentiramo število strank, ki vstopijo in zapuščajo prodajno mesto.

Dimenzije organizacijske klime

Razvoj človeških virov je strateški proces usposabljanj in izobraževanj

Agencije za iskanje kadrov pogosto svetujemo podjetjem o človeških virih in ravnanju z njimi. Človeški viri v podjetju razdajajo znanje in sposobnosti, ki so ključne za konkurenčnost in razvoj podjetja ter za zagotavljanje uspešnega delovnega procesa. Razlika med človeškimi viri in ravnanju z njimi in med kadrovskim menedžmentom je, da menedžment ne obravnava človeških virov kot dodatno vrednost, ampak kot strošek.

Človeški viri in ravnanje z njimi, dobiva v podjetjih vse večji pomen. Skozi zaposlovanje nepravega kadra in izgube so se podjetja odločila, za precej manj birokratski odnos. Razvoj človeških virov je strateško načrtovan proces usposabljanj in izobraževanj, ki so namenjeni strokovnemu, osebnostnemu in delovnemu razvoju zaposlenih v podjetju. Področje delovanja razvoja človeških virov in ravnanje z njimi obsega strokovno uvajanje novo sprejetih delavcev, spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih, razvoj čuta pripadnosti zaposlenih podjetju, zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh, usmerjanje zaposlenih in drugih v izobraževanje za pridobitev ustreznega znanja itd. Ena izmed poglavitnih nalog agencije za iskanje kadrov Dekra zaposlitev d.o.o. je določanje dejavnikov motivacije in zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Znano je namreč, da splošno psihološko vzdušje v podjetju vpliva na produktivnost in učinkovitost zaposlenih. Velika konkurenčnost trga je prisilila podjetja, da na novo zaposlovanje gledajo, kot na strošek podjetja, namesto na pridobitev. Agencija za iskanje kadrov, pri svetovanju o človeških virih in ravnanju z njimi, največkrat poskuša podjetju razložiti, da so temelj podjetja znanje in edinstvene veščine zaposlenih. Ko bodo podjetja znala ceniti človeške vire in ravnala z njimi kot z nepogrešljivo pridobitvijo, bodo zaposleni razvili občutek pripadnosti podjetju. Razvoj človeških virov in ravnanje z njimi ima za podjetje izjemen pomen, saj se izboljša kakovost storitev, poveča se storilnost, delavci se lažje prilagodijo delu in izboljšajo se možnosti za njihovo napredovanje. Zagotovljenih imajo tudi več priložnosti za osebni in delovni razvoj, poveča se zanesljivost zaposlitve in poveča se poklicna prilagodljivost.

Ocenjevanje delovne uspešnosti je ključno za dobro poslovanje podjetja

Naložba v agencijo za iskanje kadrov, ki izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti, je ključna za produktivnost in kakovost podjetja. Ocenjevanje delovne uspešnosti je postopek, pri katerem agencija ocenjuje zaposlene in njihovo vedenje. Pridobljene informacije nato v obliki poročila oddamo naročniku. Predane informacije pomagajo podjetju pri oblikovanju nadaljnjih razvojnih procesov. Mednje spadajo dopolnilno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, spodbujanje delovne uspešnosti, možnost napredovanja in stalno izpopolnjevanje tistih, ki delajo na položaju, kjer to zahteva trg. Ocenjevanje delovne uspešnosti poteka po različnih metodah, ki so odvisne od naročnika. Najbolj poznane metode so:

  • Kompetenčni model, kjer izdelamo kompetenčni profil zaposlenega glede na njegova vedenja, lastnosti in sposobnosti
  • Ciljno vodenje, ki temelji na individualnih ciljih posameznika
  • BARS, metoda, ki temelji na vedenjski lestvici
  • Spremljanje kritičnih dogodkov je metoda, ki nam omogoča prepoznavanje zelo uspešnega in neuspešnega dela
  • 360-stopinjska povratna informacija je ocenjevanje iz več virov

Slednjo metodo smo v podjetju Dekra zaposlitev d.o.o. poimenovali DEKRA 360°. Je uspešna metoda, ki predstavlja “polni krog” okoli ocenjevane osebe in vključuje ocene sodelavcev iste ravni položaja, ocene podrejenih sodelavcev, nadrejenih sodelavcev in samooceno. Ocenjevanje delovne uspešnosti ne olajša odločitve le naročniku, temveč tudi motivira zaposlene, jim omogoča večjo učinkovitost ter lažjo določitev kariernih ciljev.

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Kaj je merjenje dimenzije organizacijske klime in kaj omogoča?

V agenciji za iskanje kadrov Dekra zaposlitev d.o.o. izvajamo tudi merjenje organizacijske klime. To je niz merljivih lastnosti delovnega okolja. Gre za merjenje splošne psihološkega ozračja v podjetju, ki vpliva na vedenje in zmogljivost zaposlenih. Dimenzije organizacijske klime so tisti dejavniki, ki oblikujejo določeno klimo. Za merjenje moramo najprej ugotoviti trenutno stanje v podjetju, se seznaniti s stanjem ter načrtovati ukrepe in spremembe. Merjenje dimenzije organizacijske klime omogoča višjo delovno učinkovitost, izboljšan način komunikacije, večjo vključenost zaposlenih v podjetje, identifikacija ključnih problematičnih delovnih področij in primerjavo medsebojnega delovnega okolja.

Mystery shopping, metoda, ki razkriva skladnost zaposlenih s podjetjem

Mystery shopping je anonimna raziskava kakovosti storitev vaših zaposlenih in njihovega znanja. Rezultati raziskave nam podajo oceno, kako skladni so vaši zaposleni s standardi vašega podjetja. Raziskava je lahko izvedena osebno, preko spleta ali telefona. Njen cilj je pridobiti podatke o ravnanju in odnosu s strankami ter strokovnem znanju zaposlenih s strani navideznih potrošnikov. Naloga skrivnostnega kupca je, da vzpostavi stik s podjetjem in zbere določene podatke s pomočjo vnaprej določenega scenarija. Pridobljeni podatki, ki nas zanimajo, so prijaznost zaposlenih, strokovno znanje, izvajanje prodajnih postopkov, odzivnost in podajanje informacij. Mystery shopping je raziskava in ne vohunjenje za zaposlenimi. S pomočjo takšne analize se iščejo šibke točke prodaje, vodenja in ne napake zaposlenih. DEKRA Mystery Shopping projekti so vodeni v skladu z Mednarodnim kodeksom za preverbo tržnih in drugih raziskav.