Postopki v kazenskem pravu morajo biti nujno natančno urejeni

Kazensko pravo je izjemno zapleteno področje, na katerem se prepleta ogromno pravic posameznikov, hkrati pa je kazensko pravo tudi pravno področje, ki lahko najgloblje poseže v pravice posameznika, jih omeji ali jih celo odvzame. Kot najhujši poseg v človekove pravice se seveda šteje omejitev oz. v najskrajnejših primerih tudi odvzem prostosti.

Da so človekove pravice še vedno dobro varovane, morajo biti postopki v kazenskem pravu jasni in predvidljivi. Posameznik, pa tudi organi pregona, sodniki in odvetniki ter tožilci morajo imeti možnost, seznaniti se oz. natančno spoznati možne institute, ki bodo v kazenskem postopku uporabljeni, dobro pa morajo poznati tudi potek samega kazenskega postopka. Samo tako so lahko pravice posameznikov, ki se v kazenskih postopkih znajdejo, korektno varovane, hkrati pa so kazenski postopki dosledno izpeljani, kar vodi tudi v hitrejše in bolj pregledne postopke pred sodišči.

Kazenski zakonk

Postopke pred sodišči ureja Zakon o kazenskem postopku, ki je bil noveliran

Vse postopke, ki se jih organi pregona in sodni organi lahko poslužujejo, najdemo v Zakonu o kazenskem postopku. Vlada je nedavno sprejela novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki bo kmalu v uporabi. Novela ZKP prinaša številne novosti. Med najpomembnejšimi je način obravnavanja žrtev kaznivih dejanj, ki ne bodo več zgolj nekakšna postranska škoda kaznivega dejanja, s katero se bolj ali manj posredno ukvarjajo različni organi v kazenskem postopku, ampak se v ospredje postavlja skrb za njihovo dobrobit in procesne pravice. Prenovljen Zakon o kazenskem postopku poleg evropske direktive vsebuje tudi pomembne rešitve, povezane z odločbami Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice. Novela ureja položaj žrtev na sistemski ravni, zlasti tudi ranljivih skupin, še posebej pa mladoletnikov.

Novela Zakona o kazenskem postopku bo poskrbela tudi za žrtve kaznivih dejanj

Poleg tega novela ZKP zagotavlja tudi obveznost zagotavljanja informacij žrtvam o njihovih pravicah že ob prvem stiku, obveznost izdelave ocene individualne ogroženosti žrtve in potrebe po njeni zaščiti in obveznost zagotavljanja informacij o postopku, novela pa bo poskrbela tudi za minimiziranje stikov žrtev s storilcem. Prenovljen zakon o kazenskem postopku ponuja tudi sisteme pomoči žrtvam kaznivih dejanj, ki se bodo tako lahko enostavneje spet vklopile v družbo in nadaljevale z normalnim življenjem.

Ker se nekatere priče narokom na sodiščih rade izognejo, pa prenovljen Zakon o kazenskem postopku ureja tudi zdravniška opravičila za udeležbo na sodiščih, in sicer na način, da novela natančneje določa pogoje upravičene odsotnosti na sodnih narokih, v primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov pa ureja tudi možnost preverjanja utemeljenosti zdravniških opravičil. Da se priče na narokih tudi dejansko zglasijo je namreč za sam kazenski postopek izjemno pomembno. Priče namreč postrežejo s pričevanji, ki predstavljajo izjemno pomemben dokaz v sklopu samega postopka. V kolikor se priče narokom izogibajo, se cel postopek podaljša, poleg tega pa je sodišče prikrajšano za neko subjektivno resnico, ki bi lahko pomagala pri pravilnem presojanju celotne kazenske zadeve.

Družinski zakonik

Novela zakona se posveča tudi spletnemu in bančnemu kriminalu

Noveliran Zakon o kazenskem postopku bo olajšal tudi pregon bančnega kriminala, saj bo bankam kot pravnim osebam omogočil, da lahko v primerih, ko se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, skupaj z naznanilom posredujejo tudi zaupne podatke, kot je na primer kreditna ocena. Ker smo v dobi internetne tehnologije, se novela ZKP dotika tudi možnosti kibernetskega napada in ukrepanja ob le-tem.

Ker pa tudi prikriti preiskovalni ukrepi v Republiki Sloveniji dvigujejo kar nekaj prahu, bo novela ZKP tudi slednje uredila na novo, nova zakonodaja pa bo bolj transparentna in lažje razumljiva. Med drugim pa je z novelo prenovljen oz. bolj sistematično urejen način pridobivanja prometnih in naročniških podatkov.

Z novelo zakona je sistematično urejeno ravnanje z zaupnimi podatki, zlasti posegi v odvetniško zasebnost oz. v zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko. Gre namreč za izjemno perečo problematiko, saj je pogovor med stranko postopka in njenim odvetnikom vedno zaupen, kljub temu pa je to načelo velikokrat kršeno, posledično pa so stranki, ki se je v postopku znašla, kratene nekatere temeljne pravice, ki jih ima.

Novela Zakona o kazenskem postopku bo na voljo tudi v Uradnem listu

V založbi Uradni list Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomemben zakon je novela Zakona o kazenskem postopku, zato bomo izdali uvodna pojasnila k obsežni noveli Zakona o kazenskem postopku, ZKP-N. Avtorja uvodnih pojasnil sta dr. Petra Plesec in dr. Primož Gorkič, ki bosta komentirala vse pomembne spremembe, ki jih novela ZKP-N prinaša. Novela je bila sicer sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije, 26. marca 2019.

Uvodna pojasnila k noveli zakona ponujajo sistematičen pregled in prvi komentar večjih sklopov sprememb, ki se bodo – z nekaj izjemami – začele uporabljati šest mesecev po uveljavitvi novele. V knjigi bo poleg uvodnih pojasnil k noveli ZKP-N tudi prečiščeno besedilo zakona o kazenskem postopku in stvarno kazalo.