Obvladovanje tveganj s pomočjo hazard and operability study – HAZOP