Kaj je najemna pogodba in katere vrste najemne pogodbe poznamo?

Z najemno pogodbo, ki jo včasih imenujmo tudi zakupna pogodba, se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.

najemna pogodba

V našem prostoru največkrat slišimo za najemno pogodbo za stanovanje, vsekakor pa obstaja več različnih najemnih pogodb. Med njimi je precej pogosta tudi najemna pogodba za poslovni prostor, saj veliko podjetji pisarne raje najame, ker je investicija, vsaj na začetku veliko manjša, kot, če bi se odločili za gradnjo lastnih prostorov. Nekoliko manj pogosta je najemna pogodba za zemljišče. Se pa vsaj v zadnjem času velikokrat zgodi, da se najemnik in najemodajalec odločita za sklenitev najemne pogodbe z možnostjo odkupa.

Kaj vse naj zajema najemna pogodba za stanovanje?

Ko sklepamo najemno pogodbo za stanovanje, moramo biti pozorni na to, da jo zmeraj sklenemo v pisni obliki. V najemni pogodbi za stanovanje naj bo opis stanovanja natančen in jasen. Zajema naj bistvene podatke, ki se nanašajo na opis stanovanja in njegovo lego. Prav tako mora biti stanovanje določeno z zemljiškoknjižnimi podatki, kot so vpisani v zemljiški knjigi. Poleg tega pa je dobro, da poskrbimo tudi za natančen opis predmetov, ki se v stanovanju nahajajo in za opis stanja, v katerem smo jih prevzeli v uporabo. Tako se bomo namreč izognili morebitni slabi volji, ko bomo želeli stanovanje vrniti. V najemni pogodbi pa moramo nujno opredeliti tudi višino najemnine, način plačevanja le-te in način plačevanja tekočih stroškov, da kasneje ne bo prihajalo do sporov.

V kolikor v najemni pogodbi načina uporabe stanovanja nismo posebej določili, velja domneva, da mora najemnik uporabljati stanovanje na enak način, kot bi ga uporabljal lastnik. Pri etažni lastnini to pomeni predvsem spoštovanje vseh omejitev pri uporabi stanovanja in skupnih delov, ki izhajajo iz pogodbe o medsebojnih razmerjih in hišnega reda. Najemna pogodba pa lahko določi tudi strožje pogoje rabe – velikokrat se lastniki stanovanj odločijo, da v najemno pogodbo vključijo tudi določilo o prepovedi kajenja ali o prepovedi živali v stanovanju.

Kaj se zgodi, če se število oseb v stanovanju poveča?

V kolikor se število oseb, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu, poveča, je najemodajalec dolžan skleniti aneks k najemni pogodbi, za vse druge osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno za njihovo bivanje.