Katere novosti v zakonodajo uvaja nov Gradbeni zakon?

Gradbena zakonodaja je bila z novim Gradbenim zakonom, ki je zamenjal Zakon o graditvi objektov in je pričel veljati 1. junija 2018 korenito spremenjena. Nova gradbena zakonodaja bo osredotočena predvsem na integracijo postopkov. Novi Gradbeni zakon (GZ) tako prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje.

Z novim Gradbenim zakonom bo pridobitev gradbenega dovoljenja enostavnejša

Nov Gradbeni zakon tako veliko pozornosti namenja predvsem pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki bo od sedaj veliko enostavnejše, s tem pa bo enostavnejša tudi graditev objektov, ki bo posledično tudi hitrejša. Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju dovoljuje gradnja. Zahteva se v primeru novogradenj, rekonstrukcij in sprememb namembnosti objektov, ni pa ga potrebno pridobiti, če gre za enostaven ali začasen objekt, vzdrževanje ali odstranitev objekta, vzdrževalna dela v javno korist ali izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Za izdajo gradbenega dovoljenja je po Gradbenem zakonu načeloma pristojna upravna enota na področju katere bo gradnja potekala.

Nov gradbeni zakon pa širi tudi definicijo objekta, in sicer se definicija razširi na določene gradbene posege, ki po prej veljavnem zakonu niso imeli lastnosti objekta in so zato bili izvzeti iz sistema nadzora. Med drugim se iz definicije umika pogoj povezanosti objekta s tlemi. Objekt tako ni več le stavba kot taka, ampak zajema tudi druge gradbene posege in gradbene inženirske objekte.

gradbeni zakon

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije z gradbene zakonodaje

V podjetju Uradni list za vse zainteresirane pripravljamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja gradbene zakonodaje, v sklopu izobraževanja pa bomo obdelali tudi pogodbe FIDIC. Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj in vaj, ki se jih bodo udeleženci morali udeležiti. Predavanjem in vajam bo sledil izpit, po katerem bo posameznik, v kolikor ga bo uspešno opravil, pridobil certifikat oziroma potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC.

Znanje je predano na kvaliteten in razumljiv način

Svoje znanje bodo na predavanjih in vajah kandidatom predajali strokovnjaki, ki se s področjem pogodb FIDIC ukvarjajo že dolgo in se lahko tako pohvalijo s številnimi izkušnjami in poglobljenim znanjem. Predavanja in vaje so zasnovana razumljivo in posamezniku prijazno, znanje, ki ga bo posameznik na usposabljanju pridobil, pa bo pozitivno vplivalo na razvoj njegove kariere.