Delovno pravo ureja Zakon o delovnih razmerjih

Delovno pravo je razmeroma specifično področje, kjer se največkrat klešejo pravice nekoliko močnejših pravnih subjektov (delodajalcev) in nekoliko šibkejših pravnih subjektov (zaposlenih). Na področju delovnega prava delovna razmerja ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dodatno so pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev opredeljene v kolektivnih pogodbah in podzakonskih aktih. Delovna razmerja javnih uslužbencev podrobneje ureja Zakon o javnih uslužbencih (ZJU).

Kaj vsebuje pogodba o zaposlitvi?

Sklenitev Pogodbe o zaposlitvi je najbolj pogost pravni posel delovnega prava. Da je pogodba o zaposlitvi veljavna, mora v skladu s pravili delovnega prava v Republiki Sloveniji vsebovati določene sestavine med katere štejemo:

 • Delovno pravopodatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela;
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba,
 • razlog za sklenitev pogodbe za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je pogodba sklenjena za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, dolžino odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.

Kako je v delovnem pravu urejena pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Odvetnik za delovno pravo se velikokrat znajde pred vprašanjem ali lahko delodajalec (oziroma delodajalka, v nadaljevanju: delodajalec) zaposlenemu pogodbo o zaposlitvi za določen čas podaljšuje v nedogled in kdaj je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Že v Zakonu o delovnih razmerjih je določeno, da se v praksi sklepanja pogodb največkrat sklepa pogodba za nedoločen čas, medtem ko se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklepa le v izjemnih primerih, vendar danes žal temu še zdaleč več ni tako.

Omeniti moramo tudi dejstvo, da lahko zaposleni pogodbo o zaposlitvi odpove vedno, brez tega da za to navaja razlog, medtem ko lahko delodajalec po pravilih našega delovnega prava pogodbo o zaposlitvi odpove le iz utemeljenih razlogov.