Kaj je arbitraža in kakšne so njene prednosti?

V zadnjem času je bilo na prostoru Republike Slovenije velikokrat govora o arbitraži. Vendar se veliko ljudi ne zaveda, kaj arbitraža pravzaprav sploh je. Na vprašanje kaj je arbitraža velikokrat slišimo odgovor, da je arbitraža sojenje. Ta odgovor je napačen. Arbitraža je po svoji definiciji pravni postopek s pomočjo katerega stranke rešijo svoj spor izven sodišča, pri čemer udeleženci prepustijo odločanje določeni osebi ali osebam – t. i. arbitrom oz. arbitražnemu tribunalu. Stranke se za reševanje morebitnega spora z arbitražo vnaprej zavežejo s t.i. arbitražno klavzulo oz. arbitražnim sporazumom, ki je lahko samostojna pogodba ali pa sestavni del kakšne druge pogodbe. Na ta način se stranke obenem vnaprej zavežejo, da bodo spoštovale končno odločitev, ki jo bodo podali arbitri oz. arbitražni tribunal. Po arbitražnem pravu arbitre določijo udeleženci oz. stranke postopka same, seveda sporazumno.

Arbitražni postopek se največkrat uporablja v primeru trgovinskih sporov, o mednarodni arbitraži pa smo veliko slišali tudi v zadnjih letih, ko je potekal mejni arbitražni spor med Slovenijo in Hrvaško.

Katere so največje prednosti arbitražnega prava?

Prednosti arbitraže je veliko. Najprej je potrebno poudariti, da se arbitraža izvaja na nevtralnem območju. Sam postopek arbitraže je hiter, fleksibilen in veliko cenejši od sodnega postopka. Pozabiti ne smemo niti na to, da ima arbitražna odločba enake učinke kot sodna odločba in jo morata tako obe stranki arbitražnega postopka spoštovati.

Vedeti pa je potrebno tudi, da arbitraža ne učinkuje na tretje osebe (učinkuje samo inter partes – med strankama). Arbitri tudi ne morejo neposredno zahtevati, da se priče udeležijo postopka in pričajo ali da se postopka udeležijo tretje osebe, v kolikor slednje ne soglašajo z udeležbo.

Kako ločimo arbitražno pravo in mediacijo?

Nemalokrat se pojavlja tudi vprašanje, kako se arbitraža razlikuje od mediacije. Mediacija je sporazumni postopek reševanja spora v katerem mediator strankam v sporu pomaga pri iskanju vzajemno sprejemljivega dogovora in jim ne more vsiliti nobene rešitve, ki je stranke ne želijo sprejeti. Doseženi sporazum lahko stranke sklenejo v obliki izvensodne ali sodne poravnave, izvršljivega notarskega zapisa ali pa v obliki sporazumne arbitražne odločbe. Na drugi strani pa s pomočjo arbitraže zmeraj rešimo spor, saj se stranke z odločitvijo ne rabijo strinjati, jih pa vseeno zavezuje.

Kaj je to stalna arbitraža in kdo jo ponuja?

Stalno arbitražo v Sloveniji ponuja Gospodarska zbornica Slovenije. Arbitraža je samostojna in neodvisna, strankam pa je zagotovljena podpora pri reševanju sporov v katere so se zapletle. Gre za hiter in učinkovit postopek, ki bo stranke postopka pripeljal do želenega cilja.